Close
   
ตำแหน่ง พนักงานบริการ  
   
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คุณสมบัติ

1. เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 30 ปี

2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

3.มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม

4.มีความรับผิดชอบและความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน

5.สามารถทำงานเป็นกะได้